🔶 همانطوریکه مستحضرید تجهیزات درمانگاه ها و بیمارستانها مطابق جدول فوق دسته بندی می شوند:
بنابراین دقت نمایید که مقاومت هادی حفاظتی برای تجهیزات گروه 1 نباید از 0.7 اهم و برای تجهیزات گروه 2 نباید از 0.2 اهم بیشتر شود.
🔶 لطفاً دقت فرمایید که "هادی حفاظتی" و با "الکترود زمین " اشتباه گرفته نشود.