از من این سوال بسیار پرسیده می‌شود که چرا می‌نویسی؟

چه می‌شود که دغدغه‌ای برای نوشتن پیدا می‌کنی، البته که من در این جهان بی انتها عددی نیستم و هیچ زمانی خود را نویسنده نمی‌نامم، اما هر یک از شما اگر امروز پاره خطی، جمله‌ای و نوشته‌ای کوچک حتی در ذهن دارید، این دو هدف قلم را از بزرگ مرد اندیشه آلبر کامو به یادگار داشته باشید.