در یادداشت‌های روزانهٔ شاهرخِ مسکوب جملهٔ «چندروزی هست که حالم بهتر شده» ‌بارها تکرار می‌شود. مسکوب درست فهمیده بود که زندگی تلاشی است برای دمی بهتر بودن، و پذیرش اینکه در آن، خوب‌نبودن غالب است. جنگِ عظیم همین است که دقایقِ اندکی از خوب‌بودن را رقم بزنیم، در ساعاتِ طولانیِ رنج.