‏«کارما» در ایران همان «دستِ ابَلفض» است که به کمر می‌زند.