در تاریخ ۱۲ و ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ در کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و ضایعات که با هدف بیان راهکار برای کاهش، بازیافت، دفع پسماند و ضایعات توسط واحد HSE منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی برگزار گردید، شرکت داشتم.