ایمنی،نباید مرتبط به حضور یک متخصص و دلسوز باشد، باید فرهنگ سازی شود، نهادینه شود، جزئی از فرآیند ها و در قالب سیاست گذاری! متاسفانه خیلی از متخصصین این زمینه تصور می کنند ایمنی صرفا خرید تجهیزات است. ایمنی با آموزش، آگاهی رسانی، استراتژی، سیاست گذاری، استقرار الزامات و استاندارد ها و نظارت مستمر(GRC) به بلوغ میرسد.ابزار، گزینه انتهایی و منتسب به ریسک ها است.
کار در این زمینه، قسمت اعظمش عشق و دیوانگی و صبوری، پشتکار وهمت میطلبد.
بانک ملی، یزد