🔶محل کانکشن شینه های فاز ترانس برق را چک کنید ، پیچ و مهره شل موجب آرک در ترانس و  آتش سوزی میشود