کتاب تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار به قلم جناب دکتر امیدواری و به همت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تهیه و منتشر شده است.

جهت دانلود کلیک کنید