کتاب راهنمای واکنش در شرایط اضطراری مرجعی است که در کشورهای مختلف توسط تیم پیشروی واکنش اضطراری (شامل آتش نشانان، پلیس، و پرسنل اورژانس) جهت اقدامات ایمنی در فاز آغازین حوادث مربوط به حمل و نقل مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد.
توصیه می شود که افرادی که با مواد شیمیایی به هر نحوی در ارتباط هستند و تیم های امدادی حتما یک نسخه از این کتاب را همراه خود داشته باشند.
* فایل بصورت زبان اصلی بوده و ترجمه شده نمی باشد.

* اطلاعات بصورت زبان اصلی بوده و ترجمه شده نمی باشد.