در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ جلسه کارگروه آب استان خراسان جنوبی با محوریت تغییر الگوی کشت و روش های بهینه سازی مصرف آب کشاورزی برگزار گردید و موارد ذیل در جلسه مطرح شد :
۱.آموزش، الگوسازی و فرهنگ سازی جهت تغییر الگوی کشت
۲.آماده سازی بیلان آبی طبق اطلاعات دریافتی
۳.تغییر الگوی کشت با تمرکز بر کشت محصولات استراتژیک استانی
۴.استفاده از ظرفیت استانداری، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای و عضویت در کارگروه های مشابه
۵. آماده سازی طرح جامع پیرامون محور جلسات با در نظر گرفتن نظر کارشناسان مربوطه
۶.شناسایی و پیگیری تخلفات،فساد و رانت
7.انتصاب جناب آقای محسن نخعی بعنوان دبیر کارگروه