در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ جلسه کارگروه آب استان خراسان جنوبی با محوریت تغییر الگوی کشت و روش های بهینه سازی مصرف آب کشاورزی برگزار گردید و موارد ذیل در دستور کار قرار گرفت :

۱.ارجاع مشکلات گزارش شده مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی(سامانه جهاد در حوزه آب و چرخه فرسایشی آن) پس ار بررسی
۲. تشکیل وبینار یا سمینار در حوزه آلودگی های آب های زیرزمینی استان در تیرماه
۴.معرفی کمیته آب و محیط زیست استان به ادارات مرتبط با این حوزه
۵. تشکیل دیتابیس جامع برای اطلاعات مورد نیاز کارگروه
۶.ورود کمیته در زمینه مطالعات زمین شناسی در زمینه مسکن ملی