حتما رویدادها و حوادث را بلافاصله و در همان لحظه وقوع به واحد ایمنی اعلام کنید.