بازرسی سیم بکسل جرثقیل و کولیس زدن آن جهت تعیین قطر سیم بکسل و میزان خوردگی