🔶  فلش بک ارستر : 

محل نصب : قابل نصب روی شیلنگ های گاز جوشکاری و برشکاری

هدف نصب : جهت جلوگیری از برگشت شعله و انفجار سیلندرها