🔶لایه روبی کانال های جمع آوری سیل جهت مقابله با بحران سیل در تصویر فوق


🔶کاور کردن تابلوهای برق تجهیزات در زمان بارش باران جهت جلوگیری از خرابی حتی اگر از  تجهیز  استفاده نشود

کاورکردن

🔶نصب سایبان روی دیزل ژنراتورهای سیار و کاور کردن تابلوهای برق در زمان بارش باران جهت جلوگیری از اتصال بدنه و برق گرفتگی افراد

🔶نصب سایبان روی دیزل ژنراتورهای سیار

🔶کاور کردن تابلوهای برق در زمان بارش باران جهت جلوگیری از اتصال بدنه و برق گرفتگی افراد

🔶کاور کردن تابلوهای برق در زمان بارش باران جهت جلوگیری از اتصال بدنه و برق گرفتگی افراد

🔶 کاور کردن تابلوهای برق با نایلون در زمان بارش باران جهت جلوگیری از اتصالی تابلو

🔶

🔶محافظت تجهیزات برقی در مقابل باران

🔶محافظت تجهیزات در مقابل باران

🔶محافظت تجهیزات در مقابل باران

🔶محافظت تجهیزات در مقابل باران