من  تابعی از پول پدرم و رفاهی که فراهم کرده + تلاش های خودم در دایره ای از منابع  که در زندگی ام بوده + شانس + ارتباطات
شاهد موفقیت هایی در زندگی ام هستم،

نبود این موقعیت ها را بهانه ای برای تلاش نکردن نمی دانم.

من در مواجه با دیگرانی که حتی برای روزمرگی های ساده می جنگند،

ادعای خود ساخته بودن،

مستقل بودن و لایق بودن را نمیکنم،

تحقیر و ادعایی هم ندارم،

بخش بزرگی از این خروجی در زندگی را مدیون قرار گرفتن در شرایطی که هیچ دخالت و تلاشی برای آن نداشته ام، هستم.