در تاریخ ۱۲ مهرماه کارگاه آموزش استفاده از ماسک های فشار مثبت و خاموش کننده های دستی برای نیروهای واحد آزمایشگاه بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.