آن چیز که تو را نَکُشد،

قوی‌ترت نمی‌کند،

بلکه ذره ذره روح‌ات را فرسوده می‌کند،

به تو ملالی هدیه می‌دهد که همواره چسبیده به تن‌ات،

با روانی که هر لحظه از مفاهیم،

دوگانه‌هایی معیوب می‌سازی، آنچه تو را نکشد به تو روح بازنده‌ای پر از خشم هدیه می‌دهد که در هر نقطه‌ای از سراشیبی زندگی با خودت در جنگی،

آنچه تو را نکشد،

از تو طلبکاری با یک دنیا آرزو و خشم می‌سازد که هر لحظه دست به یقه دنیا هستی.